Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

ΔβΜ

Ο πλέον δόκιμος ορισμός της ΔβΜ δίνεται από τη  Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του ΥΠΑΙΘ (2013), που ορίζει  ως ΔβΜ : «όλες τις  μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη» εντάσσονται στη ΔβΜ (Ν. 3879/2010,αρθ.2).Περιλαμβάνει κάθε είδους μαθησιακή δραστηριότητα -τυπική, μη τυπική, άτυπη- η οποία έχει συγκεκριμένο σκοπό, πραγματοποιείται σε συνεχιζόμενη βάση ,και έχει στόχο τη βελτίωση της γνώσης, των προσόντων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων (ΥΠΑΙΘ,2013).

Στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ε.Ε 2011/C372/01) για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, χαρακτηρίζει τη ΔβΜ και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, σημαντικούς πυλώνες για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και της γήρανσης του πληθυσμού και ιδιαίτερα κρίσιμες για την οικονομική και κοινωνική στρατηγική της Ε.Ε. Θεωρεί ότι η ΔβΜ μπορεί να συμβάλει καθοριστικά

 • Στην κοινωνική ένταξη
 • Στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά
 • Στην προσωπική ανάπτυξη

Η  EN.O GREECE ως φορέας μη τυπικής μάθησης, υποστηρίζει τη Δια Βίου Μάθηση υλοποιώντας δράσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη  των παρακάτω δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που αποτελούν τους βασικούς της πυλώνες

 • Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα
 • Επικοινωνία σε ξένη γλώσσα
 • Μαθηματική ικανότητα και ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία
 • Ψηφιακή ικανότητα
 • Μεταγνωστική ικανότητα
 • Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες σχετικές με την ιδιότητα του πολίτη
 • Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας
 • Πολιτιστική γνώση και έκφραση

 

Στα μέλη του Οργανισμού μας  περιλαμβάνονται Εκπαιδευτές Ενηλίκων, που συμβάλλουν στην υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης.